8 Ball Umpire

World EightBall Pool Rules

Round Robin Home and Away 08

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 PAIRS
 1v 8  7v 1  1v 6  5v 1  1v 4  3v 1  1v 2 1 and 8
 2v 7  6v 2  2v 5  4v 2  2v 3  8v 2  7v 3 2 and 5
 3v 6  5v 3  3v 4  8v 3  7v 5  4v 7  6v 4 3 and 6
 4v 5  8v 4  7v 8  6v 7  6v 8  5v 6  5v 8 4 and 7

 

Round Robin Home and Away 10

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
 1v10  9v 1  1v 8  7v 1  1v 6  5v 1  1v 4  3v 1
 2v 9  8v 2  2v 7  6v 2  2v 5  4v 2  2v 3 10v 2
 3v 8  7v 3  3v 6  5v 3  3v 4 10v 3  9v 5  4v 9
 4v 7  6v 4  4v 5 10v 4  9v 7  6v 9  8v 6  5v 8
 5v 6 10v 5  9v10  8v 9  8v10  7v 8  7v10  6v 7
               
Round 9             PAIRS
 1v 2             1 and 10
 9v 3             2 and 6
 8v 4             3 and 7
 7v 5             4 and 8
 6v10             5 and 9

 

Round Robin Home and Away 12

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
 1v12 11v 1  1v10  9v 1  1v 8  7v 1  1v 6  5v 1
 2v11 10v 2  2v 9  8v 2  2v 7  6v 2  2v 5  4v 2
 3v10  9v 3  3v 8  7v 3  3v 6  5v 3  3v 4 12v 3
 4v 9  8v 4  4v 7  6v 4  4v 5 12v 4 11v 7  6v11
 5v 8  7v 5  5v 6 12v 5 11v 9  8v11 10v 8  7v10
 6v 7 12v 6 11v12 10v11 10v12  9v10  9v12  8v 9
               
Round 9 Round 10 Round 11         PAIRS
 1v 4  3v 1  1v 2         1 and 12
 2v 3 12v 2 11v 3         2 and 7
11v 5  4v11 10v 4         3 and 8
10v 6  5v10  9v 5         4 and 9
 9v 7  6v 9  8v 6         5 and 10
 8v12  7v 8  7v12         6 and 11

 

Round Robin Home and Away 14

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
 1v14 13v 1  1v12 11v 1  1v10  9v 1  1v 8  7v 1
 2v13 12v 2  2v11 10v 2  2v 9  8v 2  2v 7  6v 2
 3v12 11v 3  3v10  9v 3  3v 8  7v 3  3v 6  5v 3
 4v11 10v 4  4v 9  8v 4  4v 7  6v 4  4v 5 14v 4
 5v10  9v 5  5v 8  7v 5  5v 6 14v 5 13v 9  8v13
 6v 9  8v 6  6v 7 14v 6 13v11 10v13 12v10  9v12
 7v 8 14v 7 13v14 12v13 12v14 11v12 11v14 10v11
               
Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13     PAIRS
 1v 6  5v 1  1v 4  3v 1  1v 2     1 and 14
 2v 5  4v 2  2v 3 14v 2 13v 3     2 and 8
 3v 4 14v 3 13v 5  4v13 12v 4     3 and 9
13v 7  6v13 12v 6  5v12 11v 5     4 and 10
12v 8  7v12 11v 7  6v11 10v 6     5 and 11
11v 9  8v11 10v 8  7v10  9v 7     6 and 12
10v14  9v10  9v14  8v 9  8v14     7 and 13

 

Round Robin Home and Away 16

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
 1v16 15v 1  1v14 13v 1  1v12 11v 1  1v10  9v 1
 2v15 14v 2  2v13 12v 2  2v11 10v 2  2v 9  8v 2
 3v14 13v 3  3v12 11v 3  3v10  9v 3  3v 8  7v 3
 4v13 12v 4  4v11 10v 4  4v 9  8v 4  4v 7  6v 4
 5v12 11v 5  5v10  9v 5  5v 8  7v 5  5v 6 16v 5
 6v11 10v 6  6v 9  8v 6  6v 7 16v 6 15v11 10v15
 7v10  9v 7  7v 8 16v 7 15v13 12v15 14v12 11v14
 8v 9 16v 8 15v16 14v15 14v16 13v14 13v16 12v13
               
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 PAIRS
 1v 8  7v 1  1v 6  5v 1  1v 4  3v 1  1v 2 1 and 16
 2v 7  6v 2  2v 5  4v 2  2v 3 16v 2 15v 3 2 and 9
 3v 6  5v 3  3v 4 16v 3 15v 5  4v15 14v 4 3 and 10
 4v 5 16v 4 15v 7  6v15 14v 6  5v14 13v 5 4 and 11
15v 9  8v15 14v 8  7v14 13v 7  6v13 12v 6 5 and 12
14v10  9v14 13v 9  8v13 12v 8  7v12 11v 7 6 and 13
13v11 10v13 12v10  9v12 11v 9  8v11 10v 8 7 and 14
12v16 11v12 11v16 10v11 10v16  9v10  9v16 8 and 15

 

Round Robin Home and Away 18

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
 1v18 17v 1  1v16 15v 1  1v14 13v 1  1v12 11v 1
 2v17 16v 2  2v15 14v 2  2v13 12v 2  2v11 10v 2
 3v16 15v 3  3v14 13v 3  3v12 11v 3  3v10  9v 3
 4v15 14v 4  4v13 12v 4  4v11 10v 4  4v 9  8v 4
 5v14 13v 5  5v12 11v 5  5v10  9v 5  5v 8  7v 5
 6v13 12v 6  6v11 10v 6  6v 9  8v 6  6v 7 18v 6
 7v12 11v 7  7v10  9v 7  7v 8 18v 7 17v13 12v17
 8v11 10v 8  8v 9 18v 8 17v15 14v17 16v14 13v16
 9v10 18v 9 17v18 16v17 16v18 15v16 15v18 14v15
               
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16
 1v10  9v 1  1v 8  7v 1  1v 6  5v 1  1v 4  3v 1
 2v 9  8v 2  2v 7  6v 2  2v 5  4v 2  2v 3 18v 2
 3v 8  7v 3  3v 6  5v 3  3v 4 18v 3 17v 5  4v17
 4v 7  6v 4  4v 5 18v 4 17v 7  6v17 16v 6  5v16
 5v 6 18v 5 17v 9  8v17 16v 8  7v16 15v 7  6v15
17v11 10v17 16v10  9v16 15v 9  8v15 14v 8  7v14
16v12 11v16 15v11 10v15 14v10  9v14 13v 9  8v13
15v13 12v15 14v12 11v14 13v11 10v13 12v10  9v12
14v18 13v14 13v18 12v13 12v18 11v12 11v18 10v11
               
Week 17             PAIRS
 1v 2             1 and 18
17v 3             2 and 10
16v 4             3 and 11
15v 5             4 and 12
14v 6             5 and 13
13v 7             6 and 14
12v 8             7 and 15
11v 9             8 and 16
10v18             9 and 17

 

Round Robin Home and Away 20

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
 1v20 19v 1  1v18 17v 1  1v16 15v 1  1v14 13v 1
 2v19 18v 2  2v17 16v 2  2v15 14v 2  2v13 12v 2
 3v18 17v 3  3v16 15v 3  3v14 13v 3  3v12 11v 3
 4v17 16v 4  4v15 14v 4  4v13 12v 4  4v11 10v 4
 5v16 15v 5  5v14 13v 5  5v12 11v 5  5v10  9v 5
 6v15 14v 6  6v13 12v 6  6v11 10v 6  6v 9  8v 6
 7v14 13v 7  7v12 11v 7  7v10  9v 7  7v 8 20v 7
 8v13 12v 8  8v11 10v 8  8v 9 20v 8 19v15 14v19
 9v12 11v 9  9v10 20v 9 19v17 16v19 18v16 15v18
10v11 20v10 19v20 18v19 18v20 17v18 17v20 16v17
               
Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14 Round 15 Round 16
 1v12 11v 1  1v10  9v 1  1v 8  7v 1  1v 6  5v 1
 2v11 10v 2  2v 9  8v 2  2v 7  6v 2  2v 5  4v 2
 3v10  9v 3  3v 8  7v 3  3v 6  5v 3  3v 4 20v 3
 4v 9  8v 4  4v 7  6v 4  4v 5 20v 4 19v 7  6v19
 5v 8  7v 5  5v 6 20v 5 19v 9  8v19 18v 8  7v18
 6v 7 20v 6 19v11 10v19 18v10  9v18 17v 9  8v17
19v13 12v19 18v12 11v18 17v11 10v17 16v10  9v16
18v14 13v18 17v13 12v17 16v12 11v16 15v11 10v15
17v15 14v17 16v14 13v16 15v13 12v15 14v12 11v14
16v20 15v16 15v20 14v15 14v20 13v14 13v20 12v13
               
Round 17 Round 18 Round 19         PAIRS
 1v 4  3v 1  1v 2         1 and 20
 2v 3 20v 2 19v 3         2 and 11
19v 5  4v19 18v 4         3 and 12
18v 6  5v18 17v 5         4 and 13
17v 7  6v17 16v 6         5 and 14
16v 8  7v16 15v 7         6 and 15
15v 9  8v15 14v 8         7 and 16
14v10  9v14 13v 9         8 and 17
13v11 10v13 12v10         9 and 18
12v20 11v12 11v20         10 and 19

 

Round Robin Home and Away 22

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
 1v22 21v 1  1v20 19v 1  1v18 17v 1  1v16 15v 1
 2v21 20v 2  2v19 18v 2  2v17 16v 2  2v15 14v 2
 3v20 19v 3  3v18 17v 3  3v16 15v 3  3v14 13v 3
 4v19 18v 4  4v17 16v 4  4v15 14v 4  4v13 12v 4
 5v18 17v 5  5v16 15v 5  5v14 13v 5  5v12 11v 5
 6v17 16v 6  6v15 14v 6  6v13 12v 6  6v11 10v 6
 7v16 15v 7  7v14 13v 7  7v12 11v 7  7v10  9v 7
 8v15 14v 8  8v13 12v 8  8v11 10v 8  8v 9 22v 8
 9v14 13v 9  9v12 11v 9  9v10 22v 9 21v17 16v21
10v13 12v10 10v11 22v10 21v19 18v21 20v18 17v20
11v12 22v11 21v22 20v21 20v22 19v20 19v22 18v19
               
Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14 Round 15 Round 16
 1v14 13v 1  1v12 11v 1  1v10  9v 1  1v 8  7v 1
 2v13 12v 2  2v11 10v 2  2v 9  8v 2  2v 7  6v 2
 3v12 11v 3  3v10  9v 3  3v 8  7v 3  3v 6  5v 3
 4v11 10v 4  4v 9  8v 4  4v 7  6v 4  4v 5 22v 4
 5v10  9v 5  5v 8  7v 5  5v 6 22v 5 21v 9  8v21
 6v 9  8v 6  6v 7 22v 6 21v11 10v21 20v10  9v20
 7v 8 22v 7 21v13 12v21 20v12 11v20 19v11 10v19
21v15 14v21 20v14 13v20 19v13 12v19 18v12 11v18
20v16 15v20 19v15 14v19 18v14 13v18 17v13 12v17
19v17 16v19 18v16 15v18 17v15 14v17 16v14 13v16
18v22 17v18 17v22 16v17 16v22 15v16 15v22 14v15
               
Round 17 Round 18 Round 19 Round 20 Round 21     PAIRS
 1v 6  5v 1  1v 4  3v 1  1v 2     1 and 22
 2v 5  4v 2  2v 3 22v 2 21v 3     2 and 12
 3v 4 22v 3 21v 5  4v21 20v 4     3 and 13
21v 7  6v21 20v 6  5v20 19v 5     4 and 14
20v 8  7v20 19v 7  6v19 18v 6     5 and 15
19v 9  8v19 18v 8  7v18 17v 7     6 and 16
18v10  9v18 17v 9  8v17 16v 8     7 and 17
17v11 10v17 16v10  9v16 15v 9     8 and 18
16v12 11v16 15v11 10v15 14v10     9 and 19
15v13 12v15 14v12 11v14 13v11     10 and 20
14v22 13v14 13v22 12v13 12v22     11 and 21

 

Round Robin Home and Away 24

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
 1v24 23v 1  1v22 21v 1  1v20 19v 1  1v18 17v 1
 2v23 22v 2  2v21 20v 2  2v19 18v 2  2v17 16v 2
 3v22 21v 3  3v20 19v 3  3v18 17v 3  3v16 15v 3
 4v21 20v 4  4v19 18v 4  4v17 16v 4  4v15 14v 4
 5v20 19v 5  5v18 17v 5  5v16 15v 5  5v14 13v 5
 6v19 18v 6  6v17 16v 6  6v15 14v 6  6v13 12v 6
 7v18 17v 7  7v16 15v 7  7v14 13v 7  7v12 11v 7
 8v17 16v 8  8v15 14v 8  8v13 12v 8  8v11 10v 8
 9v16 15v 9  9v14 13v 9  9v12 11v 9  9v10 24v 9
10v15 14v10 10v13 12v10 10v11 24v10 23v19 18v23
11v14 13v11 11v12 24v11 23v21 20v23 22v20 19v22
12v13 24v12 23v24 22v23 22v24 21v22 21v24 20v21
               
Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14 Round 15 Round 16
 1v16 15v 1  1v14 13v 1  1v12 11v 1  1v10  9v 1
 2v15 14v 2  2v13 12v 2  2v11 10v 2  2v 9  8v 2
 3v14 13v 3  3v12 11v 3  3v10  9v 3  3v 8  7v 3
 4v13 12v 4  4v11 10v 4  4v 9  8v 4  4v 7  6v 4
 5v12 11v 5  5v10  9v 5  5v 8  7v 5  5v 6 24v 5
 6v11 10v 6  6v 9  8v 6  6v 7 24v 6 23v11 10v23
 7v10  9v 7  7v 8 24v 7 23v13 12v23 22v12 11v22
 8v 9 24v 8 23v15 14v23 22v14 13v22 21v13 12v21
23v17 16v23 22v16 15v22 21v15 14v21 20v14 13v20
22v18 17v22 21v17 16v21 20v16 15v20 19v15 14v19
21v19 18v21 20v18 17v20 19v17 16v19 18v16 15v18
20v24 19v20 19v24 18v19 18v24 17v18 17v24 16v17
               
Round 17 Round 18 Round 19 Round 20 Round 21 Round 22 Round 23 PAIRS
 1v 8  7v 1  1v 6  5v 1  1v 4  3v 1  1v 2 1 and 24
 2v 7  6v 2  2v 5  4v 2  2v 3 24v 2 23v 3 2 and 13
 3v 6  5v 3  3v 4 24v 3 23v 5  4v23 22v 4 3 and 14
 4v 5 24v 4 23v 7  6v23 22v 6  5v22 21v 5 4 and 15
23v 9  8v23 22v 8  7v22 21v 7  6v21 20v 6 5 and 16
22v10  9v22 21v 9  8v21 20v 8  7v20 19v 7 6 and 17
21v11 10v21 20v10  9v20 19v 9  8v19 18v 8 7 and 18
20v12 11v20 19v11 10v19 18v10  9v18 17v 9 8 and 19
19v13 12v19 18v12 11v18 17v11 10v17 16v10 9 and 20
18v14 13v18 17v13 12v17 16v12 11v16 15v11 10 and 21
17v15 14v17 16v14 13v16 15v13 12v15 14v12 11 and 22
16v24 15v16 15v24 14v15 14v24 13v14 13v24 12 and 23

 

Round Robin Home and Away 26

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9
 1v26 25v 1  1v24 23v 1  1v22 21v 1  1v20 19v 1  1v18
 2v25 24v 2  2v23 22v 2  2v21 20v 2  2v19 18v 2  2v17
 3v24 23v 3  3v22 21v 3  3v20 19v 3  3v18 17v 3  3v16
 4v23 22v 4  4v21 20v 4  4v19 18v 4  4v17 16v 4  4v15
 5v22 21v 5  5v20 19v 5  5v18 17v 5  5v16 15v 5  5v14
 6v21 20v 6  6v19 18v 6  6v17 16v 6  6v15 14v 6  6v13
 7v20 19v 7  7v18 17v 7  7v16 15v 7  7v14 13v 7  7v12
 8v19 18v 8  8v17 16v 8  8v15 14v 8  8v13 12v 8  8v11
 9v18 17v 9  9v16 15v 9  9v14 13v 9  9v12 11v 9  9v10
10v17 16v10 10v15 14v10 10v13 12v10 10v11 26v10 25v19
11v16 15v11 11v14 13v11 11v12 26v11 25v21 20v25 24v20
12v15 14v12 12v13 26v12 25v23 22v25 24v22 21v24 23v21
13v14 26v13 25v26 24v25 24v26 23v24 23v26 22v23 22v26
                 
Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14 Round 15 Round 16 Round 17 Round 18
17v 1  1v16 15v 1  1v14 13v 1  1v12 11v 1  1v10  9v 1
16v 2  2v15 14v 2  2v13 12v 2  2v11 10v 2  2v 9  8v 2
15v 3  3v14 13v 3  3v12 11v 3  3v10  9v 3  3v 8  7v 3
14v 4  4v13 12v 4  4v11 10v 4  4v 9  8v 4  4v 7  6v 4
13v 5  5v12 11v 5  5v10  9v 5  5v 8  7v 5  5v 6 26v 5
12v 6  6v11 10v 6  6v 9  8v 6  6v 7 26v 6 25v11 10v25
11v 7  7v10  9v 7  7v 8 26v 7 25v13 12v25 24v12 11v24
10v 8  8v 9 26v 8 25v15 14v25 24v14 13v24 23v13 12v23
26v 9 25v17 16v25 24v16 15v24 23v15 14v23 22v14 13v22
18v25 24v18 17v24 23v17 16v23 22v16 15v22 21v15 14v21
19v24 23v19 18v23 22v18 17v22 21v17 16v21 20v16 15v20
20v23 22v20 19v22 21v19 18v21 20v18 17v20 19v17 16v19
21v22 21v26 20v21 20v26 19v20 19v26 18v19 18v26 17v18
                 
Round 19 Round 20 Round 21 Round 22 Round 23 Round 24 Round 25   PAIRS
 1v 8  7v 1  1v 6  5v 1  1v 4  3v 1  1v 2   1 and 26
 2v 7  6v 2  2v 5  4v 2  2v 3 26v 2 25v 3   2 and 14
 3v 6  5v 3  3v 4 26v 3 25v 5  4v25 24v 4   3 and 15
 4v 5 26v 4 25v 7  6v25 24v 6  5v24 23v 5   4 and 16
25v 9  8v25 24v 8  7v24 23v 7  6v23 22v 6   5 and 17
24v10  9v24 23v 9  8v23 22v 8  7v22 21v 7   6 and 18
23v11 10v23 22v10  9v22 21v 9  8v21 20v 8   7 and 19
22v12 11v22 21v11 10v21 20v10  9v20 19v 9   8 and 20
21v13 12v21 20v12 11v20 19v11 10v19 18v10   9 and 21
20v14 13v20 19v13 12v19 18v12 11v18 17v11   10 and 22
19v15 14v19 18v14 13v18 17v13 12v17 16v12   11 and 23
18v16 15v18 17v15 14v17 16v14 13v16 15v13   12 and 24
17v26 16v17 16v26 15v16 15v26 14v15 14v26   13 and 25