8 Ball Umpire

World EightBall Pool Rules

Round Robin Home and Away 22

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
 1v22 21v 1  1v20 19v 1  1v18 17v 1  1v16 15v 1
 2v21 20v 2  2v19 18v 2  2v17 16v 2  2v15 14v 2
 3v20 19v 3  3v18 17v 3  3v16 15v 3  3v14 13v 3
 4v19 18v 4  4v17 16v 4  4v15 14v 4  4v13 12v 4
 5v18 17v 5  5v16 15v 5  5v14 13v 5  5v12 11v 5
 6v17 16v 6  6v15 14v 6  6v13 12v 6  6v11 10v 6
 7v16 15v 7  7v14 13v 7  7v12 11v 7  7v10  9v 7
 8v15 14v 8  8v13 12v 8  8v11 10v 8  8v 9 22v 8
 9v14 13v 9  9v12 11v 9  9v10 22v 9 21v17 16v21
10v13 12v10 10v11 22v10 21v19 18v21 20v18 17v20
11v12 22v11 21v22 20v21 20v22 19v20 19v22 18v19
               
Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14 Round 15 Round 16
 1v14 13v 1  1v12 11v 1  1v10  9v 1  1v 8  7v 1
 2v13 12v 2  2v11 10v 2  2v 9  8v 2  2v 7  6v 2
 3v12 11v 3  3v10  9v 3  3v 8  7v 3  3v 6  5v 3
 4v11 10v 4  4v 9  8v 4  4v 7  6v 4  4v 5 22v 4
 5v10  9v 5  5v 8  7v 5  5v 6 22v 5 21v 9  8v21
 6v 9  8v 6  6v 7 22v 6 21v11 10v21 20v10  9v20
 7v 8 22v 7 21v13 12v21 20v12 11v20 19v11 10v19
21v15 14v21 20v14 13v20 19v13 12v19 18v12 11v18
20v16 15v20 19v15 14v19 18v14 13v18 17v13 12v17
19v17 16v19 18v16 15v18 17v15 14v17 16v14 13v16
18v22 17v18 17v22 16v17 16v22 15v16 15v22 14v15
               
Round 17 Round 18 Round 19 Round 20 Round 21     PAIRS
 1v 6  5v 1  1v 4  3v 1  1v 2     1 and 22
 2v 5  4v 2  2v 3 22v 2 21v 3     2 and 12
 3v 4 22v 3 21v 5  4v21 20v 4     3 and 13
21v 7  6v21 20v 6  5v20 19v 5     4 and 14
20v 8  7v20 19v 7  6v19 18v 6     5 and 15
19v 9  8v19 18v 8  7v18 17v 7     6 and 16
18v10  9v18 17v 9  8v17 16v 8     7 and 17
17v11 10v17 16v10  9v16 15v 9     8 and 18
16v12 11v16 15v11 10v15 14v10     9 and 19
15v13 12v15 14v12 11v14 13v11     10 and 20
14v22 13v14 13v22 12v13 12v22     11 and 21